پل سبزآبيبا تشكيل دو دولت مجازی به نمايندگي از ايران و اسرائيل و با همكاري اتاقهاي فكر و محيط هاي آكادميك قصد بر انعكاس منافع راهبردي اتحاد بین دو ملت در حوزه هاي امنيت, سياست, علم, اقتصاد, انرژي و محيط زيست را دارد. این دو دولت به رهبری ۷ زن از کشور ایران و ۷ زن از کشور اسراییل قصد بر شبیه سازی مدیریت حوزه های کلیدی را دارند تا به امکان سنجی و بررسی آثار همکاری بین دو ملت بدون دخالت دادن مسایل سیاسی ببردازند.

برگزاری ميزگردهايي متنوع با هدف ارائه طرح هاي مشترك بين دو ملت اسرائيل و ايران از جمله اقدامات اين ائتلاف خواهد بود. سازماندهي رويدادهاي گوناگون به منظور تحكيم اتحاد بين دو فرهنگ، نمايش مشتركات دو ملت از طريق ابزار موسيقي، ورزش و حرکت هاي مرتبط اجتماعي از ديگر فعالیتهایپل سبز آبيبه شمار خواهد آمد.  

پل سبز آبيبه پوشش ويديويي مستمر همكاري هاي تحقيقاتي به عنوان مستنداتي آموزشي و الهام بخش خواهد پرداخت كه حاصل توسعه اين ائتلاف, گزارشات و تحقيقات آن، رويدادهاي ويژه و ديگر فعاليتهاي سازماني آن خواهد بود.

پلي نامريي بين دو ملت اسرائيل و ايران با رهبري زنان به منظور دستيابي به صلح پايدار